احداث ساختمان شهرداری

مساحت ۵۸۰ متر مربع در دو طبقه

شروع اردیبهشت ۹۶

اتمام اردیبهشت ۹۷